Hasta Haklarının İhlali Bakımından Ayıplı Hizmet Nedeniyle Sorumluluk Ve Ayıplı Hizmet Halinde Hastanın Seçimlik Hakları

Bu makalede hasta haklarının ihlali bakımından ayıplı hizmet nedeniyle sorumluluk ve ayıplı hizmet halinde hastanın seçimlik hakları aşağıdaki sistematikle irdelenecektir.

 1. GİRİŞ
 2. HASTA HAKLARI ve TARİHSEL GELİŞİMİ
 3. HASTA HAKLARI AÇISINDAN TIBBİ ETİK İLKELER
 4. SAĞLIK KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER
 5. SAĞLIKTA ve HEKİMLİKTE SORUMLULUK KAVRAMI
 6. HASTA ile HEKİM ve HASTANE İLİŞKİSİNİN KURULMA BİÇİMLERİ
  1. Doğrudan Hekime Başvurma (Bağımsız Hekim)
  2. Hekimin Başvuru Olmadan Zorunlu Tıbbi Yardımda Bulunması
  3. Hastane Aracılığıyla Hekimle Buluşma(Hasta ile Hastane Arasındaki Sözleşmede Hekim
   Seçimi)
 7. HEKİM ile HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ
  1. Tedavi Sözleşmesinin ‘’kendine özgü-sui generis’’ Bir Sözleşme Olduğu Görüşü
  2. Hizmet Sözleşmesi Görüşü
  3. Vekalet Sözleşmesi Görüşü
  4. Eser Sözleşmesi Görüşü
  5. Vekaletsiz İş Görme
  6. Hekimin Haksız Eylemi
 8. HEKİM SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ
  1. Hasta ile Hekim Arasında Sözleşme İlişkisinin Varlığı Durumunda
  2. Hekimin Yardımcı Kişi Kullanması Durumunda
  3. Hekimin Yardımcı Kişi Olması Durumunda
  4. Hekimin Vekaletsiz İş Görmesi Durumunda
  5. Hekimin, Kamu Hastanesinde Görevli Olması Durumunda
 9. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Hastalığı Belirleme (Tanı-Teşhis Koyma) Yükümlülüğü
  2. Tedavi Yöntemini Seçme ve Uygulama Yükümlülüğü
  3. Hastayı ve Yakınlarını Aydınlatma ve Onamlarını Alma Yükümlülüğü
  4. Sadakat Yükümlülüğü
  5. Sır Saklama Yükümlülüğü
  6. Kayıt Tutma Yükümlülüğü
  7. Yüksek Özen Gösterme Yükümlülüğü
 10. SORUMLULUĞUN ÖLÇÜSÜ, SORUMLULUK ve KUSURUN SAPTANMASI
 11. HASTANELERİN SORUMLULUĞU
  1. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği
   1. Sözleşme İlişkisi
   2. Vekaletsiz İş Görme İlişkisi
   3. Haksız Fiil İlişkisi
 12. ÖZEL HASTANELERİN SORUMLULUĞU
  1. Yükümlülükler
  2. Nedensellik Bağı
  3. Yüksek Özen Yükümlülüğü
  4. En Hafif İhmalden Tam Sorumluluk
  5. Yardımcı Kişilerden Sorumluluk
 13. KAMU HASTANELERİNİN SORUMLULUĞU
  1. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği
  2. Kamu Hastanelerinin Sorumlu Tutulabilme Koşulları
  3. Kamu Hastanesi Hekimlerinin ‘’görevden ayrılabilir’’ Kişisel Kusurları
  4. Kişisel Kusurun Görevi Yapmamaktan Kaynaklanması
  5. Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin İdare ile Birlikte Sorumluluğu
 14. HEKİMLER ve HASTANELER ile HASTA ARASINDA YAPILAN SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI
 15. HASTA HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE SORUMLULUĞUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  1. Tüketici
  2. Tüketici İşlemi
  3. Hizmet
  4. Sağlayıcı
  5. Ayıp Kavramı, Çeşitleri, Koşulları ve Seçimlik Haklar
  6. Ayıplı Hizmet Halinde Hastanın Seçimlik Hakları
   1. Seçimlik Hakların Hukuki Niteliği
   2. Seçimlik Hakların Türleri
    1. Ayıplı Hizmetin Yeniden Görülmesi
    2. Ayıp Oranında Bedelden İndirim
    3. Sözleşmeden Dönme
    4. Hizmet Sonucu Ortaya Çıkan Eserin Ücretsiz Onarımı
    5. Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat
    6. Seçimlik Hakları Kullanmadan Tazminat Talebi
    7. Seçimlik Haklarla Birlikte Tazminat Talebi
 16. ZAMANAŞIMI
 17. HASTA HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MÜRACAAT, ŞİKAYET ve DAVA HAKKI
  1. Hasta İletişim Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları
  2. Tüketici Hakem Heyetleri
  3. Tüketici Mahkemeleri
 18. SONUÇ

Faydalı olması dileğiyle.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir